OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na etapie procesu inwestycyjnego – oceny oddziaływania na środowisko:

Efekt końcowy złożonego wniosku to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego procesu inwestycyjnego.

Z uwagi na transparentność procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji oraz czynny udział społeczeństwa zachęcam i sugeruje wszystkim potencjalnym inwestorom do zapoznania się z terminami określającymi pewne zjawiska społeczne i socjologiczne często występujące w ramach postępowania przygotowawczego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanej przedsięwzięcia lub na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

  • NIMBY – Not In My Back Yard

NIMBY jest określeniem używanym dla przedstawienia niechęci obywateli do sytuacji, przy braku racjonalnych podstaw do protestu, wynikających z punktu widzenia norm technicznych Społeczeństwo cierpi z powodu syndromu NIMBY protestując a priori przeciwko jakiejkolwiek technicznej argumentacji i dąży do zgłaszania irracjonalnej argumentacji przeciwko proponowanej decyzji inwestycyjnej. Można wówczas usłyszeć charakterystyczne zdanie: „jestem za, ale nie tutaj!” .

  • BANANA – Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything

Nie budować absolutnie niczego, nigdzie, w pobliżu czegokolwiek.

  • LULU – Locally Unacceptable Land Use

Brak zgody na wykorzystywanie terenów w sąsiedztwie na inne cele.

Podstawa prawna wykonywanych opracowań:

DYREKTYWY UNIJNE I PRAWO POLSKIE:

  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (EIA);
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA);
  • Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa).
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 71
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)