Komponenty

POWIETRZE

Dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

Metodyka obliczeń oparta jest na załączniku nr 3 referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu . Obliczenia związane z oszacowaniem podstawowych wielkości emisji (stężenie jednogodzinowe maksymalne, stężenie jednogodzinowe średnie, stężenie roczne, rozkład stężeń w siatce obliczeniowej) wykonywane są za pomocą programu komputerowego wykorzystując pakiet „Operat FB” v.7.2.4/2017 r. wersja profesjonalna – oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych stosujące metodykę obliczeń zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10), posiadający atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo: znak BA/147/96 dotyczące referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji w powietrzu /użytkownik programu: Inżynieria Środowiska mgr inż. Mariusz Figiel, licencja: 855/OW/16/.

powietrze

WODA/ŚCIEKI

Dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na pobór wód, odprowadzenie ścieków przemysłowych i wód opadowych:

 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na pobór wód
 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków
 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych
woda

HAŁAS

Dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję hałasu do środowiska:

 • wniosek na pozwolenie emisji hałasu do środowiska
 • analizy uciążliwości akustycznej dla instalacji, obiektów etc
 • kontrolne pomiary emisji hałasu do środowiska
 • pomiary emisji hałasu do środowiska wykonuje się w oparciu o postanowienia zawarte w: załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206 ,poz.1291)
 • pomiary hałasu pochodzącego z maszyn i urządzeń wykonuje się w oparciu o normę : PN-EN ISO 3746-2011 „Akustyka-Wyznaczenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej na płaszczyzną odbijającą dźwięk.”
halas

ODPADY

dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję odpadów do środowiska i gospodarkę odpadami

 • wniosek na pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na międzynarodowy przywóz lub przemieszczanie odpadów
 • wniosek na pozwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
odpady

PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE

Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego (PEM) według polskiego prawa podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Określa szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed:

 • polami elektromagnetycznymi o częstotliwości 50Hz emitowanymi na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną,
 • polami elektromagnetycznymi o częstotliwości od 0Hz do 300000MHz emitowanymi w miejscach dostępnych dla ludzi.

Rozporządzenie określa ponadto metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku przedstawia poniższa tabela.

tabelapromieniowanie

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego charakteryzowane poprzez wartości graniczne wielkości fizycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i w miejscach dostępnych dla ludzi

Na uwagę zasługuje informacja, że wymienione w tabeli wartości dopuszczalne nie obowiązują w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych wykorzystujących niskie napięcia wynoszą poniżej 0,13 – 0,8kV/m, a wartość składowej magnetycznej (natężenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych urządzeń rejestrowane są w zakresie poniżej 0,3 – 5A/m (dane za “Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 2002).

Rejestrowane natężenia pól elektrycznych w sąsiedztwie stacji średniego napięcia wynoszą poniżej 0,2kV/m, a wartość składowej magnetycznej (natężenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa omawianych stacji rejestrowane są w zakresie poniżej 0,15A/m (dane j.w.).

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych jest wymagane dla:

 • linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,
 • instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz.

W praktyce inżynierskiej uzgodnienia dla inwestycji związanych z natężeniami pola elektromagnetycznego (PEM) odbywa się poprzez procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji (DoŚU).