BIEŻĄCA OBSŁUGA

Usługi outsourcing’u środowiskowego:

  • prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich i innych organów ( np.: WIOŚ-ów )
  • sprawozdań z tytułu opłaty produktowej
  • Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
  • Opracowywanie danych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Opracowywanie danych wraz z wpisami do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)
  • audyty i przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów
  • prace badawcze i projektowe w zakresie ochrony powietrza, hałasu, ochrony wód i gospodarki odpadami.
  • opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska
  • współudział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne
  • współudział w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz inżynierii środowiska