Dzień dobry,

Na stronie znajdziecie Państwo ofertę wykonywanych usług w obszarze inżynierii środowiska, outsourcingu środowiskowego, gospodarki odpadami, f-gazów i świadectw energetycznych w oparciu o aktualną wiedzę techniczno-technologiczną w świetle obowiązującego ładu prawnego.

"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody."
— Richard Feynman

BIEŻĄCA OBSŁUGA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
F-GAZY
ŚWIADECTWA

O mnie:

Na rynku pracy ( działalność gospodarcza we własnym imieniu ) działam ponad 23 lata, jako uzupełnienie pracy zawodowej „na etacie” od wpisu do rejestru działalności gospodarczej w dniu 26.08.1993 pod numerem 7647 w Urzędzie Miasta Nowy Sącz, poprzez zmianę dokonaną 30.03.1995 r. w zakresie nazwy i siedziby prowadzonej działalności, kolejną zmianę wymusiła zmiana prawa o swobodzie gospodarczej i tak wpis do działalności przeniesiono z Urzędu Miasta w Nowym Sączu do Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem (wpis: 1017/2006 z 02.08.2006 r.).


Nowa formuła działalności jest „projektem na cały etat”, związana jest ze zmianami prawnymi w obszarze inżynierii środowiska, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki odpadami, nowym prawodawstwem w zakresie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem jest poprawa sprawności energetycznej budynków.


W działalności najważniejszy jest interes Zleceniodawcy, zasada poufności informacji i efekt końcowy (np.: zakończenie postępowania administracyjnego, kontrolnego, decyzja administracyjna lub rozwiązanie realnego problemu). „Inżynieria Środowiska mgr inż Mariusz Figiel” jest kontynuacją projektu „Biuro Usług Ekologicznych Mariusz Figiel” tak jak biuro … było kontynuacją „Zakładu Usług Ekologicznych Mariusz Figiel”.

Wszystko co robię staram się robić z pasją, uważam, że tylko praca wykonywana z pasją przynosi zadowolenie, a dla Zleceniodawcy jest celowa. Z uwagi na formę prowadzonej działalności cechuje mnie pełna odpowiedzialność za projekt / opracowanie / usługi outsourcing’u środowiskowego / bieżącą obsługę firm do chwili uprawomocnienia się decyzji / zamknięcia kontroli lub zakończenia postępowania administracyjnego.


Podpisując się z imienia i nazwiska, przyjmując pełnomocnictwa od inwestorów nie wyobrażam sobie pracy bez należytej rzetelności i solidności w wykonywaniu opracowań / lub reprezentowania podmiotu gospodarczego. Posiadam duże doświadczenie i wiedzę, niemniej jednak z uwagi na złożoność dużych projektów korzystam z pomocy moich przyjaciół – pracowników naukowych i dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu Ocen Oddziaływania na Środowisko, wniosków o decyzje w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, emisji hałasu, emisji odpadów, emisji ścieków i wód opadowych oraz dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na pobór wód. Zawodowo zajmuję się inżynierią środowiska, usługi świadczę na terenie całego kraju. Wszystkie projekty realizuję w oparciu o aktualny stan prawny, obowiązującą wiedzę techniczno-technologiczną, poprzez udzielane przez Państwa pełnomocnictwa pełnię funkcję inwestora zastępczego, do chwili uprawomocnienia się decyzji / zamknięcia kontroli lub zakończenia postępowania administracyjnego.

0 +
lat doświadczenia zawodowego w branży środowiska
0 opracowań zakończonych decyzją administracyjną
0%
zadowolonych kontrahentów

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:


oceny oddziaływania na środowisko wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • raport o oddziaływaniu na środowisko

dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza

 • wniosek o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji, której użytkowanie nie wymaga pozwolenia

dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję odpadów do środowiska i gospodarkę odpadami

 • wniosek na pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na międzynarodowy przywóz lub przemieszczanie odpadów
 • wniosek na pozwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wniosek na pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na emisję hałasu do środowiska

 • wniosek na pozwolenie emisji hałasu do środowiska
 • analizy uciążliwości akustycznej dla instalacji, obiektów etc.

dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na pobór wód, odprowadzenie ścieków przemysłowych i wód opadowych

 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na pobór wód
 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków
 • wniosek na pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych

wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

usługi outsourcing’u środowiskowego

 • prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich i innych organów ( np.: WIOŚ-ów )
 • sprawozdań z tytułu opłaty produktowej
 • Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
 • Opracowywanie danych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • Opracowywanie danych wraz z wpisami do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)
 • audyty i przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów
 • prace badawcze i projektowe w zakresie ochrony powietrza, hałasu, ochrony wód i gospodarki odpadami.
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • współudział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne
 • współudział w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz inżynierii środowiska

Przystąpiłem do egzaminu państwowego i uzyskałem certyfikat kat. 1 (certyfikat dla Personelu: FGAZ-O/12/01039/16) Urzędu Dozoru Technicznego (rejestr) co pozwala na świadczenie usług:

W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
 • odzysk czynników chłodniczych z urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane
 • instalację (instalowanie) urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane
 • konserwację lub serwisowanie urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z późn. zm.) posiadam wpis imienny do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.